Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Lokalplanforslag nr. 4-794 - Munkebjergvejs forlængelse
Munkebjergvejs forlængelse er blevet anlagt uden den lovpligtige lokalplan. Denne lokalplan skal dermed udgøre dermed det lokalplanretlige grundlag for vejanlægget.
Omprioriteringer inden for børn- og ungeområdet - Budget 2017
Børn- og Ungeudvalget har drøftet, hvordan der kan skabes balance i budgettet for 2017. På mødet d. 7. juni 2016 har et flertal i udvalget besluttet at sende omprioriteringsforslag inden for en samlet ramme på omkring 40,5 mio. kr. i høring hos bestyrelser, MED-udvalg og andre interessenter.

Afsluttede høringer

Forslag til Kommuneplan 2016-2028
Hvilken storby skal Odense være?

Forslag til Byomdannelsesplan 2.0 for Odense havn er en del af denne høring, da den er omfattet af forslaget til Kommuneplan 2016-2028.
Boliger erhverv og service mellem Landbrugsvej og Bjoernemosevej
Lokalplanen skal erstatte den gældende lokalplan nr. 26-316 fra 1983.
Lokalplanforslaget er udarbejdet for at tilvejebringe det fornødne retlige grundlag for den gennemførte lukning af udkørslen fra Landbrugsvej til Munkebjergvej.
Cortex Park Vest - boliger service og erhverv
Lokalplanen er udarbejdet for at kunne udbygge Cortex Park Vest. Cortex Park Vest udgør godt halvdelen af Forsker– og videnbyen Cortex Park langs Niels Bohrs Allé
Erhvervs- og boligomraade ved Kirkegyden og Strandholtvej i Stige
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra en eksisterende virksomhed Meneta. Virksomheden er i dag beliggende i byzone og omfattet af gældende lokalplan nr. 11-583. Virksomheden ønsker en udvidelse, som ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan.
Forudgående høring af kommuneplantillæg for H.C. Andersens Eventyrhus
Der er afholdt en international arkitektkonkurrence for H. C. Andersens Eventyrhus. Odense kommune ønsker med projektet at skabe en større, samlet formidling af H.C. Andersens eventyr
Forudgående høring for ændring af kommuneplan - Udvidelser for Syddansk Universitet
Syddansk Universitet og Bygningsstyrelsen ønsker mulighed for udvidelser af universitetet. Dette kræver en ændring af kommuneplanrammerne i området.
Forslag til kommuneplantillaeg nr. 4 og lokalplanforslag nr. 4-788 - Nyt OUH Syd
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et fælles ønske fra Region Syddanmark og Odense Letbane om bedre integration af letbaneprojektet og Nyt OUH.
Forslag til lokalplan 8-779 - Rugårdsvej 115
Lokalplanen er udarbejdet for at kunne omdanne ejendommen Rugårdsvej 115 - et tidligere industriområde, som senest har rummet virksomheden Nordisk Tekstil - til et centerområde med blandede byfunktioner, som boliger, erhverv og butikker.