Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag nr. 4-792 - Blækhatten 25
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra en privat investor om at opføre et friplejehjem ved Blækhatten 25 på vegne af Danske Diakonhjem.
Forslag til lokalplan nr. 0-786 - Skilte og facader i Odense bymidte
Lokalplanforslag nr. 0-786 Skilte & facader er udarbejdet for at revidere nuværende lokalplan for Skilte og Facader i bymidten nr. 0-548.
Lokalplanforslag nr. 0-782 - Udbygning af HF og VUC på City Campus
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra HF & VUC FYN om opførelse af nyt byggeri til udvidelse af HF & VUC FYN i området omkring den eksisterende undervisningsbygning i City Campus.
Kommuneplantillæg nr. 8 - Stor udvalgsvarebutik i centrum
Kommuneplantillægget er udarbejdet efter ønske fra H&M om at sammenlægge den tidligere FONA butik med H&M butikken i naboejendommen Vestergade 45 til én 3.500 m2 stor udvalgsvarebutik.
Lokalplanforslag nr. 0-793 - Parkeringsplads ved Filosofhaven
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etablering af ca. 15 p-pladser og indeholder blandt andet bestemmelser om sti- og vejadgang, mulighed for etablering af erstatningstræer, såfremt eksisterende træer fjernes som følge af udlæg til p-areal, bevaring af ét træ og mulighed for klimasikring af området.
Motorsportsanlæg i Kærby Mose
VVM-redegørelse med miljøvurdering - supplerende høring af uddybende oplysninger
Lokalplanforslag nr. 4-794 - Munkebjergvejs forlængelse
Munkebjergvejs forlængelse er blevet anlagt uden den lovpligtige lokalplan. Denne lokalplan skal dermed udgøre dermed det lokalplanretlige grundlag for vejanlægget.

Afsluttede høringer

Omprioriteringer inden for børn- og ungeområdet - Budget 2017
Børn- og Ungeudvalget har drøftet, hvordan der kan skabes balance i budgettet for 2017. På mødet d. 7. juni 2016 har et flertal i udvalget besluttet at sende omprioriteringsforslag inden for en samlet ramme på omkring 40,5 mio. kr. i høring hos bestyrelser, MED-udvalg og andre interessenter.
Forslag til Kommuneplan 2016-2028
Hvilken storby skal Odense være?

Forslag til Byomdannelsesplan 2.0 for Odense havn er en del af denne høring, da den er omfattet af forslaget til Kommuneplan 2016-2028.
Boliger erhverv og service mellem Landbrugsvej og Bjoernemosevej
Lokalplanen skal erstatte den gældende lokalplan nr. 26-316 fra 1983.
Lokalplanforslaget er udarbejdet for at tilvejebringe det fornødne retlige grundlag for den gennemførte lukning af udkørslen fra Landbrugsvej til Munkebjergvej.