Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Syddansk Universitet med friarealer - Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplanforslag nr. 4-791
Lokalplanen er udarbejdet for at kunne realisere fremtidige udvidelser af Syddansk Universitet. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at disponere arealerne til henholdsvis friarealer og serviceareal, så det understøtter den nuværende planlægning for hele Campusområdet.
Høring af forslag til Natura 2000-handleplaner (2016-2021) for Odense Kommune og afgørelse om miljøvurdering
Odense Kommunes By- og Kulturudvalg har den 11. oktober 2016 vedtaget forslag til Natura 2000-handleplaner for Odense Kommune som hermed offentliggøres og fremlægges i offentlig høring
Forslag til lokalplan nr. 8-795 - Rugårdsvej 125 og 140 m.fl.
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra ejerne af Autohuset Kronsbjerg om opførelse af ny biludstillingsbygning på Rugårdsvej 140 i tilknytning til den eksisterende virksomhed og give mulighed for bebyggelse på Rugårdsvej 125 m.fl., hvor den eksisterende biludstillingsbygning i dag er.

Afsluttede høringer

Omprioriteringer inden for børn- og ungeområdet - Budget 2017
Børn- og Ungeudvalget har drøftet, hvordan der kan skabes balance i budgettet for 2017. På mødet d. 7. juni 2016 har et flertal i udvalget besluttet at sende omprioriteringsforslag inden for en samlet ramme på omkring 40,5 mio. kr. i høring hos bestyrelser, MED-udvalg og andre interessenter.
Forslag til Kommuneplan 2016-2028
Hvilken storby skal Odense være?

Forslag til Byomdannelsesplan 2.0 for Odense havn er en del af denne høring, da den er omfattet af forslaget til Kommuneplan 2016-2028.
Nye boliger i tidligere Falck-station på Rugårdsvej 18-20
En investor ønsker at bygge boliger på Rugårdsvej 18-20 - den tidligere Falcks Hovedstation. Arealet er i Kommuneplan 2016-2028 udlagt som byomdannelsesområde.
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - Dagligvarebutikker, etageboliger, parkering mv. i område ved Tværkajen, Havnegade og Havnepladsen ved Odense havn
By- og Kulturudvalget besluttede den 20. september 2016 at igangsætte en forudgående høring for ændring af kommuneplanen for området ved Tværkajen, Havnegade og Havnepladsen ved Odense havn.
Boliger erhverv og service mellem Landbrugsvej og Bjoernemosevej
Lokalplanen skal erstatte den gældende lokalplan nr. 26-316 fra 1983.
Lokalplanforslaget er udarbejdet for at tilvejebringe det fornødne retlige grundlag for den gennemførte lukning af udkørslen fra Landbrugsvej til Munkebjergvej.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag nr. 4-792 - Blækhatten 25
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra en privat investor om at opføre et friplejehjem ved Blækhatten 25 på vegne af Danske Diakonhjem.
Cortex Park Vest - boliger service og erhverv
Lokalplanen er udarbejdet for at kunne udbygge Cortex Park Vest. Cortex Park Vest udgør godt halvdelen af Forsker– og videnbyen Cortex Park langs Niels Bohrs Allé